Make your own free website on Tripod.com

Dr Chua Yan Piaw - Nota Lecture (KPLI-R)

Konsep Psikologi & Perkembangan | Fitrah Manusia | Falsafah Pendidikan

Personaliti | Bimbingan | Komunikasi | Peranan Guru

 

GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

Pengamal Ilmu Pengamal Kemahiran
Agen Perubahan
Pengamal Mengikut Keperluan Negara
Tanggungjawab Guru
Agen Sosialisasi
Pakar Rujuk
Mentor Pengurus
Penyelidik
Patriot


Guru sebagai pengamal ilmu

1. Ilmu rasional
-melalui penaakulan

2. Ilmu intuitif
-celik akar dalam diri seseorang individu

3. Ilmu wahyu
-diturun daripada Tuhan


4. Ilmu autoritatif
-diperoleh daripada individu-individu yang berkuasa dalam bidang tertentu

5. Ilmu empirikal
-diperoleh daripada pemerhatian berulangan / pengalaman


SUMBER-SUMBER ILMU

? Pancaindera
? Penaakulan
? Intuisi
? Autoriti
? Agama (wahyu)


Martabat ilmu

? Kedudukan ilmu daripada kaca mata masyarakat umum pada masa dan keadaan semasa.

Sebagai contoh:

Pendidikan pra-sekolah telah dilihat dsebagai salah satu pendidikan yang penting pada masa kini di Malaysia.

Guru sebagai pengamal ilmu

1. Segala guru yang dipelajari dari maktab perlu diamal di dalam bilik darjah

2. Bersifat penyayang dan dedikasi

? Meningkatkan keseronokan pembelajaran
? Menjadikan pembelajaran bermakna
? Meningkat budaya pembelajaran di sekolah


Budaya ilmu Budaya berfikir
Budaya berkaya
Budaya membaca
Bermusyawarah
-berunding untuk menperoleh & menyebar ilmu
Refleksi
-meneliti dan menilai keberkesanan tindakan yang diambil


Pelbagai cara boleh digunakan utk mendapat ilmu Ilmu membantu manusia menegakkan kebenaran Manusia berusaha untuk mengembangkan ilmu
 

Manusia menggunakan ilmu untuk menghasilkan pelbagai alat kemudahan

Ciri-ciri budaya ilmu


Perhubungan antara manusia dirapatkan melalui penggunaan ilmu

 

Cara-cara meningkatkan budaya ilmu di sekolah
1. meningkatkan semangat ingin belajar
2. merangsang pembelajaran melalui pancaindera
3. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu
4. meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris
5. Meningkatkan keinginan untuk menyelidik

Menggalakkan pergaulan mesra antara pelajar melalui aktiviti pembelajaran

Guru sebagai agen sosialisasi
Memupuk nilai-nilai murni seperti belas kasihan, bertimbang rasa dsb
 

Memupuk nteraksi antara guru dan pelajar Menekan komunikasi dua hala

Menjadi model dan teladan yang baik untuk dicontohi pelajar


Guru sebagai pakar rujuk
Kepada:
? Guru-guru pemulaan
? Aktiviti pelajaran
? Korikulum
? Ko-kurikulum
? Aktiviti pemulihan
? Masalah tingkah laku bermasalah
? Masalah peribadi pelajar


Guru sebagai Pengurus
? Memastikan bilik darjah yang konduksif
? Menggalakkan peyertaan pelajar dalam aktiviti pelajaran
? Memastikan alat dan bahan pembelajaran dalam bilik darjah mencukupi
? Menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai
? Memastikan masalah disiplin tidak timbul
? Menyediakan penilaian pembelajaran yang sesuai
? Mengelola ceramah dan seminar yang berfaedah
? Mengelola program orientasi bagi pelajar baru
? Menguruskan segala urusan bilik darjah dan tugas luar bilik darjah pelajar

 

Guru sebagai penyelidik
Melakukan penyelidikan untuk membaiki dan memajukan keadaan dalam bilik darkah.

 

 

 

1. Kajian tindakan 2. Kajian kes
3. Kajian tinjauan
? Soal selidik
? Temu bual

Setia kepada Raja dan negara
Guru sebagai Patriot
Menjunjungi perlembagaan Malaysia

Patuh kepada undang-undang negara Memupuk sifat patritik dalam pelajar Menyedari kebebasan individu untuk bersuara

Mempertahankan kadauratan undang-undang Menerapkan nilai-nilai murni
-supaya pelajar menjadi rakyat yang baik Mengajar pelajar mematuhi undang-undang dan setia kepada negara

Latihan bab 2
1. Bincangkan perana guru sebagai:
? Agen perubahan
? Penyelidik

2. Huraikan jenis-jenis tugas guru seorang mentor
Bab 3: Gruru dan kemahiran profesional

Belajar Berfikir Merancang
 

Mengurus Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kemahiran profesional guru

Mengajar

Memudahcara Mengurus Berkomunikasi


Konsep Kemahiran Profesional

1. Kemahiran belajar
a. Mengesan balik maklumat:
? Membuat tinjauan, menyoal, membaca, Mengingat isi, Mengulang isi

b. Menginterprestasi bahan
? Kebolehan mentafsir bacaan supaya ia bermakna.

c. Membuat catatan dan nota

d. Membuat rujukan

e. Menggunakan pusat sumber

f. Merancang jadual belajar

g. Kemahiran menghadapi peperiksaan

 

2. Kemahiran berfikir

Input
Memproses
Output

Perkara yang difikir (Kandungan) Cara memikir (Operasi) Hasil pemikiran
(Hasil)

Bentuk,
Simbolik,
Semantik (makna perkataan), tingkah laku Kognisi, ingatan
Pemikiran konvergen,
Divergen, penilaian
Unit, kelas, perhubungan, sistem, perubahan, implikasi

 

1. Konvergen – menumpu pada satu jawapan 2. Divergen – terdapat bebrapa jawapan dalam satu persoalan.


Jenis-jenis pemikiran

3. pemikiran induktif –contoh-contoh yang khusus kepada satu kumpulan yang umum (kesimpulan).
4. Pemikiran deduktif - satu kumpulan yang umum (kesimpulan) kepada contoh-contoh yang khusus.

5. pemikiran kreatif – keupayaan menghasilkan idea yang banyak, penghuraian, keaslian, kelancaran, kemudahlentura
7. pemikiran kritis – keupayaan menilai hujah, logik, pertimbangan tentang kebaikan dan keburukan
6. Celik akal –keupayaan menghasilkan idea secara tiba-tiba melalui percubaan, keupayaan menghubung-kait maklumat yang ada untuk mendapat idea baru. 8. penaakulan – mengingat, ,merumus, memproses dan mengurus maklumat untuk memperoleh idea / rumusan yang berguna.

Cara-cara meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir di atas- sila rujuk ms 128-145

Latihan bab 3:
1. bincangkan kemudahan profesional guru dari segi penyelidiakan, pemudahcaraan dan berkomunikasi.

2. bincangkan cara-cara meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dan kemahiran berfikir kritis pelajar.


Bab 4: Guru dan Perkembangan Diri

Cara meningkatkan kerjaya pengurusan guru

1. Sumber Motivasi

2. Peningkatan Ilmu / Kemahiran

3. Peka Terhadap Perkembagan Teknologi Pendidikan

4. Perkembangan Diri Secara Berterusan

5. meningkatkan perhubungan interpersonal

6. Membuat refleksi


Peningkatan kemahiran Peningkatan ilmu


Sumber meningkatkan kerjaya keguruan

Perkembangan diri secara berterusan Peka terhadap perkembangan teknologi pendidikan

 

seminar forum


Sumber motivasi guru
kursus dalam perkhidmatan

bengkel

 

 


Kursus dalaman Penyelidikan dan Penulisan


Perkembangan diri guru
Persatuan profesional

Pusat perkembangan guru Kursus-kursus perkembangan profesional


Latihan bab 4:
1. Jelaskan bagaimana guru boleh meningkatkan kerjayanya.

2. Apakah kepentingan kemahiran interpersonal dalam profesion keguruan. Huraikan bagaimana meningkatkan kemahiran interpersonal guru

 

 

Bab 5: Guru dan masa depan

1. Penggerak masyarakat 2. Pembina negara


Peranan guru

3. Penyebar ilmu 4. Pembina hubungan interperosnal secara sarwajangat


1. Beriltizam 2. Berorientasikan maklumat


Ciri-ciri guru masa hadapan

3. Berpandangan global 4. Mahir dalam teknologi pendidikan
5. Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri

Latihan bab 5:

1. Huraikan peranan guru sebagai penggerak masyarakat.
2. mengapakah guru harus berpandangan global? Huraikan jawapan anda.

Bab 6: Guru dan cabaran masa depan

Desakan Dan Trend Perubahan Pendidikan:

1. Globalisasi Dan ICT

2. Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Bidang Sains Dan Matematik

3. Penubuhan Sekolah Bestari – Memenuhi Kehendak Koridor Raya Multimedia Dan Teknologi Baru

 

 

1. Menggalakkan perkembangan menyeluruh individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 2. Menyediakan tenaga pekerka yang berfikiran kreatif dan kritis serta berilmu dalam bidang teknologi


Tujuan Sekolah Bestari

3. Menyediakan peluang perkembangan individu secara menyeluruh 4. mendemokrasikan pendidikan –setiap kanak-kanak berpeluang belajar
5. membolehkan pihak swasta, ibu bapa dankomuniti menyertai proses pendidikan

 

1. Bahan P & P

kurikulum berangkaian network-based, teacher-based dan coursware-based 2. Sistem Penilaian

penyampaian item ujian secara on-line yanbg mengambil kira kesedian pelajar


Aplikasi perintis sekolah bestari

 


3. Sistem pengurusamn

Kecekapan dan sumber pengurusan dipertingkatkan

 

Latihan bab 6:
1. Bincangakan isu keperluan inovasi dan promosi dalam pendidikan
2. Jelaskan konsep-konsep utama dalam perlaksanaan sekolah bestari

Bab 7: Penilaian Rakan sekerja sebagai maklum balas peningkatan profesin keguruan


1. mengajar ialah satu seni 2. peluang kebajikan dan berbakti


Aspek-aspek mengajar

3. Perkongsian kuasa 4. Perlakuan sepanjang hayat

 

Akauntabiliti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Definisi Akauntabiliti
? Tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakan atau yang diamanahkan

? Nilai unggul yang menjamin keutuhan profesion

Akauntabiliti
“Seseorang guru bertanggungjawab ke atas pencapaian pelajarnya”

“Seseorang guru mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian
pelajar”

Definisi Akauntabiliti

Akauntabiliti memperbaharui komitmen bahawa setiap kanak mempunyai hak untuk mempelajarai apa sahaja yang dia harus mengetahui supaya dia menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna
(Lessinger, 1989)

“To be accountable is to be answerable and one cannot be answerable unless one is responsible for one’s actions”
Lessinger


Akauntabiliti Dalam Pengajaran & Pembelajaran
1. Memahami matlamat program pendidikan dan kehendak kurikulum

2. Sentiasa berusaha meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran

3. Sentiasa bersedia membimbing pelajar

4. Menilai kemajuan pelajar secara adil dan saksama dan mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan mereka

 

Perbezaan Antara Akauntabiliti Dan Tanggungjawab

Tanggungjawab Guru Akauntabiliti Guru
Mengajar Pelajar Dari Segi Intelek, Rohani, Dan Jasmani Dan Sebagainya Bertanggungjawab Mendidik Dan Bertanggungjawab Ke Atas Perbuatan Pelajarnya

Akauntabiliti

? Tanggungjawab Ke Atas Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajar.

? Tanggungjawab Terhadap Pelajar Dan Profesion Perguruan.

Akauntabiliti Terhadap Diri

? Pengetahuan Guru
? Kemahiran Guru
? Kefahaman Guru
? Sikap Guru
? Tingkah Laku Guru


Ketatasulsilaan Pertimbangan /Tolak Ansur
Belas Kasihan
Kecekapan
Tingkah Laku Guru
Keiklasan
Kesabaran
Bertanggungjawab Kejujuran

 

 

Latihan

1. Nyata Dan Huraikan Ciri-Ciri Guru Yang Baik Dan Efektif.

2. Jelaskan Perbezaan Antara Akauntabiliti Dan Tanggungjawab.

3. Bincangkan Maksud Akauntabiliti Bagi Seorang Guru Terhadap Pelajar Dan Dirinya.

 

 

 

 

KEGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION

KELAYAKAN

Kelayakan akademik, pengetahuan, kemahiran, sijil,
Ijazah
PENGETAHUAN TEORETIS

Pengetahuan mengenai pendidikan, falsafah, psikologi, sosiologi dan sebagainya PERSATUAN

Persatuan KPPK,
KGGMB MENGUTAMAKAN TUGAS RASMI

Mengutamakan tugas rasmi daripada kepentingan diri

KOMITMEN TERHADAP FUNGSI PENDIDIKAN
DAN LATIHAM BERTERUSAN

Meningkatkan ilmu melalui pembelajaranm berterusan KOMITMEN TERHADAP FUNGSI PRIHATIN DAN MEMBANTU

Membimbing pelajar dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani KOMITMEN TERHADAP FUNGSI PERKHIDMATAN

Sedia menolong jika perkhidmatan diperlu MEMATUHI KOD ETIKA

Mematuhi kod, prisip etika dan kod tingkah laku.


AUNOTOMI DIRI

Menurut kriteria dan format tertentu dalam sesetengah tugas.
KOMITMEN TERHADAP TEORI DALAM AMALAN MENGAJAR

Menyumbang teori-teori dan mencuba teori-teori dalam kelas KOMITMEN TERHADAP PENYELIDIKAN

mengenai amalan
Kajian tindakan untuk meningkatkan mutu pendidikan BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEPUTUSAN

Bertanggungjawab ke atas keputusan
serta tindakan yang diambilnya

 

Sifat dan kualiti guru
Peribadi Adil Suka Berjenaka Tegas
Dedikasi Keutuhan Torelasi

 

Profesional

Kepekaan Kesedaran Keperluaan-Keperluan Kebangsaan Sikap Positif Terhadap Pembelajaran Inovatif

Penglibatan dalam tugas profesional Kesedaran Tentang Alam Sekitar Pembelajaran sepanjang hayat Keupayaan Adaptasi
 

Mentor
Torelansi
Kepimpinan
Teladan
Bermoral
Dedikasi

Akauntabiliti guru
Akauntabiliti sebagai keuntungan pelajar berseorang Akauntabiliti sebagai maklum balas Akauntabiliti sebagai pencapaian objektif Askauntabiliti sebagai proses mendatangkan keputusan maksimum

Tugas
Program pendidikan
Pelajar


Akauntabiliti guru

Diri Ibu bapa Bangsa dan negara

 

TINGKAH LAKU GURU
Ketatasusilaan
Belas kasihan
Kesabaran Kejujuran dan keikhlasan
Kecekapan
Pertimbangan
Prihatin
Bermoral tinggi


Kod Etika Keguruan

Tanggungjawab terhadap ibu bapa
Tanggungjawab terhadap pelajar
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat
Tanggungjawab terhadap profesion perguruan